NORWAY

Stapled Booklets

Date of issue: 1904 - 1975

1904: Det norske postvæsen

Stapled booklets with 12 or 24 stamps in panes of 6. Heading on cover: Det norske postvæsen

Front cover:

Text on front cover:

Norwegian: Translation:
Det norske postvæsen The Norwegian Postal Service

[price] øre,
inneholder [no. of stamps] frimærker à [denomination] øre.
[price] øre

[price] øre,
contains [no. of stamps] stamps @ [denomination] øre. [price] øre
Skriv tydelig og fullstændig postadresse !
På breve til byer bør angives gade, hus-
nummer og etage, paa breve til landdistrikter
helst kun postanstaltens (ikke bygdens) navn.
Write a clear and complete postal address !
On letters to cities, you should include the street, house number, and floor. On letters to rural areas, preferably only the post office's (not the locality's) name.

 

1919: Det norske postvesen

Stapled booklets with 12 or 24 stamps in panes of 6. Heading on cover: Det norske postvesen

Front cover:


Example: NO19280724 BK 2_40 1

Text on front cover (changed in accordance with spelling reform):

Norwegian: Translation:
Det norske postvesen The Norwegian Postal Service

[price] øre,
inneholder [no. of stamps] frimerker à [denomination] øre.
[price] øre

[price] øre,
contains [no. of stamps] stamps @ [denomination] øre. [price] øre
Skriv tydelig og fullstendig postadresse !
På brev til byer bør angis gate, husnummer
og etasje, på brev til landdistrikter helst kun
poststedets (ikke bygdens) navn.
Write a clear and complete postal address !
On letters to cities, you should include the street, house number, and floor. On letters to rural areas, preferably only the post office's (not the locality's) name.

 

1937: Postverket

Stapled booklets with 12 or 18 stamps in panes of 6. Heading on cover: Det norske postvesen

Front cover:


Example: NO19410630 BK 1_20 1

Text on front cover:

Norwegian: Translation:
Postverket The Postal Service

Inneholder [no. of stamps] frimerker à [denomination] øre.
[price] øre øre [price]

Contains [no. of stamps] stamps @ [denomination] øre.
[price] øre øre [price]
Skriv tydelig og fullstendig postadresse !
På brev til byer bør angis gate, husnum-
mer og etasje, på brev til landdistrikter
helst kun poststedets (ikke bygdens) navn.
Write a clear and complete postal address !
On letters to cities, you should include the street, house number, and floor. On letters to rural areas, preferably only the post office's (not the locality's) name.

Inner covers:

Text on page 2:

Type I

Norwegian: Translation:
Old spelling used : "Undgå derfor....." Thus you should avoid....

Type II

Norwegian: Translation:
New spelling used : "Unngå derfor....." Thus you should avoid....

Text on page 4:

Type I

Norwegian: Translation:
Benytt alltid sterke konvolutter til pen-
gebrev og pakk dessuten pengene inn i selve
følgeskrivelsen eller i særskilt omslag.
Legg ikke penger inn i noe brev uten å
skrive verdien utenpå. For undlatelse av å
angi verdien er fastsatt bøter.
Allways use strengthened envelopes for sending money, and also pack the money inside enclosed letter, or in a separate cover.
Never enclose money in any letter without declaring the value on the outside. There are defined fines for not declaring the value.

Type II

Norwegian: Translation:
Benytt alltid sterke konvolutter til pen-
gebrev og pakk dessuten pengene inn i selve
følgeskrivelsen eller i særskilt omslag.
Send ikke penger i almindelig brev. Det
er straffbart.
Allways use strengthened envelopes for sending money, and also pack the money inside enclosed letter, or in a separate cover.
Do not send money in ordinary letters. That is a punishable offense.

Type III

Norwegian: Translation:
Benytt alltid sterke konvolutter til pen-
gebrev og pakk dessuten pengene inn i selve
følgeskrivelsen eller i særskilt omslag.
Send ikke penger i alminnelig brev. Det
er straffbart.
Allways use strengthened envelopes for sending money, and also pack the money inside enclosed letter, or in a separate cover.
Do not send money in ordinary letters. That is a punishable offense.